KORTERMAJADE RENOVEERIMISE TUGITEENUS

Tartu linn on välja töötanud kortermajade renoveerimise tugiteenuse, et läbi selle toetada linna korteriühistuid korterelamute renoveerimisel ja riikliku renoveerimistoetuse taotlemisel.

Projekti eesmärk on korteriühistute juhatuste ja elanike teadlikkuse tõstmine renoveerimise võimalustest, rahastusallikatest ja -tingimustest.

Tugiteenus sisaldab:

  • hoonete kohta koostatakse kirjalik ülevaade hoonete tehnilise seisukorra ja rekonstrueerimisvajaduse kohta;
  • koostatakse mõõdetud energiakasutuse andmetel põhinevad energiamärgised (KEK);
  • hoonete kohta koostatakse projekteerimise lähteülesanded, arvutatakse rekonstrueerimise eeldatavad maksumused, arvestades SA KredEx toetuste tingimusi;
  • arvutatakse praegused ning rekonstrueerimise järgsed maksete suurused KÜ liikmetele;
  • valmistatakse ette tüüplepingud – tehnilise konsultandi teenuse leping, projekteerimise leping, ehituse leping, omanikujärelevalve leping;
  • hoonete kohta teostatakse päikeseelektrijaamade projekteerimise tarkvaras simulatsioon koos varjude analüüsi ja tasuvusarvutustega;
  • ehitusprojektide alusel tehtud ehitustööde eelarvete järgselt täpsustatakse finantsarvestused ja tasuvusanalüüsid;
  • ehitushangete tulemuste põhjal täpsustatakse finantsarvestused ja tasuvusanalüüsid;
  • viiakse läbi koosolekud korteriühistute ja nende juhatustega

Teenus on korteriühistutele tasuta!

Lisaks on projekti raames võimalik küsida  toetust korterelamu rekonstrueerimise projekti koostamiseks ja tehnilise konsultatsiooni teenuse eest tasumiseks.

Projekti kestus mai 2023 kuni september 2025

Projekti rahastab koostöös Tartu linnaga  Euroopa Investeerimispank (EIB)