Hinnatakse hoonete konstruktsioone, kaardistatakse hoone eripärad, millega rekonstrueerimisel arvestada. Hinnatakse olemasolevaid tehnosüsteeme osas, milles võib olla puutumus rekonstrueerimisel ehitatavate uute tehnosüsteemidega.

Kontrollitakse hoonet kui tervikut või hoone osa või hoone nõuetele vastavust. Kui on nähtavad kahjustused, hinnatakse ning kirjeldatakse nende ulatust ja kahjustuste kõrvaldamise võimalust ning meetmeid hoone nõuetega vastavusse viimiseks.

Hoone hindamisel teostatakse:

  • visuaalkontroll, mille käigus kontrollitakse, kas hoone vastab ehitise kohta koostatud dokumentatsioonile ja antakse hinnang hoone tehnilisele seisukorrale
  • dokumentatsiooni kontroll, mille käigus kontrollitakse hindamise objektiks oleva hoonele õigusaktides nõutud dokumentatsiooni olemasolu ja nõuetekohasust

Hoone tehnilise seisukorra hindamise järgselt koostatakse eriala spetsialistide poolt hooneraport.  Raportis antakse ülevaade hoone tehnilise seisukorra kohta ning renoveerimisvajadus vastavalt kõikide eriosade kohta eraldi.

Raporti põhjal koostatakse projektis osalevate hoonete kohta individuaalsed projekteerimise lähteülesanded, mis on aluseks projekteerimistööde teostamisele.